Welcome to FreeSoftwareServers Confluence Wiki

#!/bin/bash

DISTRO="$(cat /etc/os-release| awk -F '=' '/^ID/{print $2}')"

if [ "$DISTRO" = "debian" ]; then
 echo "DEBIAN"
elif [ "$DISTRO" = "ubuntu" ]; then
 echo "UBUNTU"
fi

  • No labels